Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Usługi indywidualnego transportu door-to door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych

Gmina Łubniany realizuje projekt grantowy pn. " Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych

Głównym celem projektu jest wdrożenie usług transportowych door-to-door dla osób z potrzeba wsparcia w zakresie mobilności. W ramach działań wsparciem zostanie objętych co najmniej 150 osób – mieszkańców Gminy Łubniany oraz zostanie zakupiony nowy 9– osobowy samochód przystosowany do przewozu osób z niepełnosprawnością. Uczestnicy mogą zgłaszać się bezpośrednio w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łubnianach tel. 774211958 lub u koordynatora projektu.

Planuje się, że w okresie 20 miesięcy realizacji projekt pozytywnie wpłynie m.in. na zaspokojenie potrzeb w zakresie poruszania się, w szczególności dla osób z niepełnosprawnością i o ograniczonej zdolności ruchowej, zapewni dostępność do podejmowania zatrudnienia, nauki, a także swobody w dostępie do służby zdrowia, kultury, sportu i rekreacji.
Wartość projektu grantowego wynosi: 384 745,00 PLN, z czego wkład Funduszy Europejskich wynosi: 324 263,09 PLN

Projekt grantowy Gminy Łubniany finansowany jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach projektu pn.: „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych” finansowanego z Funduszy Europejskich Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014‐2020.

Do pobrania:

ZAMÓW TRANSPORT DOOR-TO DOOR

Wersja XML