Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja nt. otwartych konkursów ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego

Łubniany, dnia 23 czerwca 2021 r.

Informacja nt. otwartych konkursów ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego
na realizację zadania w zakresie realizacji zadania polegającego na przeciwdziałaniu patologiom społecznym i rozwijanie kultury fizycznej poprzez realizację „Programu zajęć pozalekcyjnych dla dzieci klas I-III szkoły podstawowej - powszechnej nauki pływania "Umiem pływać"

Zgodnie z Uchwałą Nr Uchwała nr XXIV/168/20 Rady Gminy Łubniany z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Łubniany z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 przekazuję informacje o podmiotach ubiegających się o dotacje na zadanie w zakresie realizacji zadania polegającego na przeciwdziałaniu patologiom społecznym i rozwijanie kultury fizycznej poprzez realizację „Programu zajęć pozalekcyjnych dla dzieci klas I-III szkoły podstawowej - powszechnej nauki pływania "Umiem pływać" oraz wnioskowane przez te podmioty kwoty dotacji:

  1. Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Opolu, ul. Barlickiego 13, 45-083 Opole - wnioskując o przyznanie dotacji w wysokości 22 860,00 zł

Wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Łubniany w dniu 24.06.2021 r.

Wójt

Paweł Wąsiak

Wersja XML