Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o wyniku przeprowadzonych otwartych konkursów ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań Gminy Łubniany w 2021 r.

Łubniany, dnia 11.01.2021 r.

RP.524.1.2021

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2020.1057 t.j. z dnia 2020.06.18), Uchwałą Nr XXIV/168/20 Rady Gminy Łubniany z dnia 30 listopada 2020 w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Łubniany z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021, Wójt Gminy Łubniany ogłasza, iż w wyniku przeprowadzonych otwartych konkursów ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań Gminy Łubniany w 2021 r. z zakresu:

1) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej obejmujące organizację i prowadzenie zajęć treningowych w szczególności dla dzieci i młodzieży, organizację imprez sportowych, udział
we współzawodnictwie sportowym organizowanym lub prowadzonym w określonej dyscyplinie sportu przez uprawnione podmioty, dokonano wyboru ofert:

 1. Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Młode Orły Luboszyce, ul. Piaskowa 22B, 46-022 Luboszyce - kwota dotacji 20 000,00 zł
 2. Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Łubnianach, ul. Opolska 104, 46-024 Łubniany - kwota dotacji 230 000,00 zł
 3. Klubu Sportowy SOCCER COLLEGE ŚLĄSK Łubniany, ul. Opolska 1, 46-024 Łubniany - kwota dotacji 90 000,00 zł
 4. MUKS „Akademia Koszykówki” Jełowa, ul. Wolności 15, 46-024 Łubniany - kwota dotacji 10 000,00 zł

2) pomocy społecznej obejmujące domową pielęgnację osób chorych, niepełnosprawnych, starszych i samotnych oraz rehabilitację środowiskową osób, które wymagają usprawnienia, wystąpiła:

 1. Caritas Diecezji Opolskiej, ul. Szpitalna 5a, 45-010 Opole - kwota dotacji 210 000,00 zł.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Łubniany w dniu 12.01.2021 r.

Wójt Gminy Łubniany

Paweł Wąsiak

 

Wersja XML