Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Poświadczenie własnoręczności podpisu

HERB

 Referat Organizacyjny

46-024  Łubniany,  ul. Opolska 104

telefon: 77/ 42-70-533    fax: 77/42-15-024

www.lubniany.pl    e-mail: ug@lubniany.pl

KARTA SPRAWY

Poświadczenie własnoręczności podpisu

Miejsce

załatwienia sprawy

Urząd Gminy Łubniany, ul. Opolska 104,  Sekretariat  - pok. 18, tel. 77 42 70 533

Opis sprawy Potwierdzenie własnoręczności podpisu na dokumencie podlegającym poświadczeniu własnoręczności podpisu dokonywane jest przez Wójta Gminy Łubniany m.in. na takich dokumentach jak:
 • oświadczeniach stwierdzających stan rodzinny i majątkowy składającego oświadczenie, ale tylko w miejscowościach, w których nie ma kancelarii notarialnej;
 • na oświadczeniach (deklaracjach) i formularzach rentowych wymaganych do uzyskania lub pobierania rent z instytucji zagranicznych;
 • na potwierdzeniu dalszego prawa do pobierania świadczeń podpisywanym przez emeryta lub rencistę istnienia na żądanie organu rentowego;
 • na pisemnych zeznaniach świadków składanych dla potrzeb ustalania prawa do świadczeń emerytalno-rentowych.

Kto może załatwić sprawę?

Osoba fizyczna osobiście - wnioskodawca.

Wymagane dokumenty

 1. Przygotowany dokument podlegający poświadczeniu własnoręczności podpisu.
 2. Wniosek – poświadczenie własnoręczności podpisu.
 3. Dowód osobisty.

Miejsce składania dokumentów

Urząd Gminy Łubniany, ul. Opolska 104,  Sekretariat  - pok. 18.

Opłaty

Opłata skarbowa za poświadczenie własnoręczności podpisu – od każdego podpisu – 9 złotych, art. 1. ust.1 pkt 1 ppkt 1a część II załącznika pkt 7 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Termin załatwienia sprawy

Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.

Dodatkowe informacje Strona może działać przez pełnomocnika. Pełnomocnik dołącza do wniosku oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa oraz wnosi opłatę skarbową 17 zł.

Podstawa prawna

 • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lutego 2007 r. w sprawie sporządzania niektórych poświadczeń przez organy samorządu terytorialnego i banki;
 • na podstawie art. 122 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;
 • na podstawie art. 128 ust. 3 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;
 • na podstawie § 27 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe i zasad wypłaty tych świadczeń;
 • ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej  art. 1. ust.1 pkt 1 ppkt 1a część II załącznika pkt 7.
Formularz do pobrania Wniosek o poświadczenie własnoręczności podpisu
Wniosek pełnomocnictwo
Wersja XML