Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2020.1057 t.j. z dnia 2020.06.18) projektu aktu prawa miejscowe

Łubniany, dnia 13 października  2020 r.

 

OGŁOSZENIE

o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2020.1057 t.j. z dnia 2020.06.18) projektu aktu prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

ZAPRASZAM

wszystkie organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mające siedzibę lub działające na terenie gminy Łubniany do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących

"Programu współpracy Gminy Łubniany z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dn. 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2021".

Konsultacje trwają od 16 października 2020 r. do 23 października 2020 r.  w formie zgłaszania uwag do treści projektu Programu na formularzach

Treść projektu programu i formularz do zgłaszania uwag znajdują się na stronie internetowej bip.lubniany.pl oraz są dostępne w siedzibie Urzędu Gminy Łubniany.

Wypełnione formularze należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 19 października 2020 roku na:

Termin rozpoczęcia konsultacji: 16.10.2020 r.

Termin zakończenia konsultacji: 23.10.2020 r.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Łubniany w terminie od 13.10.2020 r. do 23.10.2020 r.

Wójt Gminy Łubniany

Paweł Wąsiak

PDF    Zarządzenie Nr 135 Wójta Gminy Łubniany z dnia 12-10-2020 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Łubniany z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021

PDF  Projekt "Programu współpracy Gminy Łubniany z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dn. 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2021".

DOC  Formularz konsultacji

Protokół z przeprowadzonych konsultacji:

PDF  Protokół - skan dokumentu

Wersja XML