Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Potwierdzenie umów dzierżawy

HERB

 Referat Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska

46-024  Łubniany,  ul. Opolska 104

telefon: 77/ 42-70-592    fax: 77/42-15-024

www.lubniany.pl    e-mail: ug@lubniany.pl

KARTA SPRAWY

UZYSKANIE POTWIERDZENIA ZAWARCIA UMOWY DZIERŻAWY W TRYBIE ART. 28 UST. 4 PKT 1 LUB ART. 38 UST. 1 USTAWY O UBEZPIECZENIU SPOŁECZNYM ROLNIKÓW

Miejsce

załatwienia sprawy

Pokój nr 11

Opis sprawy Potwierdzenia zawarcia umowy dzierżawy w trybie art. 28 ust. 4 pkt 1 lub art. 38 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników

Kto może załatwić sprawę?

Wydzierżawiający lub pełnomocnik.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o  potwierdzenie przez Wójta Gminy Łubniany zawarcia umowy dzierżawy, o których mowa w art. 28 ust. 4 pkt 1 lub art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników.
 2. Pełnomocnictwo dla osoby nie będącej wnioskodawcą.
 3. Oryginał umowy dzierżawy będącej przedmiotem wniosku.

Miejsce składania dokumentów

 1. Osobiste złożenie wniosku w Urzędzie Gminy Łubniany, ul. Opolska 104,  Referat Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska , pok. 11.
 2. Listem na adres Urząd Gminy Łubniany ul. Opolska 104, 46-024 Łubniany

Opłaty

Nie podlega opłacie.

Dodatkowe informacje

Strona może działać przez pełnomocnika. Pełnomocnik dołącza do wniosku oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa oraz wnosi opłatę skarbową 17 zł.

Termin załatwienia sprawy

Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku o potwierdzenie zawarcia umowy dzierżawy.

Podstawa prawna

Art. 28 ust. 4 pkt 1 oraz  art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 174)

Formularz do pobrania Wniosek o potwierdzenie zawarcia umowy dzierżawy
Wersja XML