Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o naborze wniosków o udzielenie dotacji na usunięcie wyrobów azbestowych z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Łubniany - 2020

Łubniany, dnia 05.03.2020 r.

RG.6233.11.01.2020.MW

ZAWIADOMIENIE

o naborze wniosków o udzielenie dotacji na usunięcie wyrobów azbestowych z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Łubniany

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu pismem z dnia 02.03.2020 r. ogłosił konkursowy tryb naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć zgodnych z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie województwa opolskiego, w ramach którego Gmina Łubniany ma możliwość ubiegania się o środki finansowe na usuwanie wyrobów azbestowych z terenu nieruchomości znajdujących się na jej obszarze. W związku z ty Gmina Łubniany planuje wystąpić o dofinansowanie zadania pod nazwą „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łubniany – w roku 2020” w imieniu wszystkich zainteresowanych mieszkańców i przedsiębiorców, którzy użytkują na swojej posesji wyroby zawierające azbest i są ujęci w dokumentacji inwentaryzacyjnej Gminy Łubniany. Kosztami kwalifikowanymi zadania, tzn. takimi, na które można uzyskać dofinansowanie są koszty dotyczące prac: demontażu, transportu, zbierania i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest. Kwota dofinansowania zadania może stanowić do 100% całości tych kosztów. Koszty związane z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych lezą po stronie właściciela nieruchomości. W przypadku wniosku złożonego przez przedsiębiorcę/rolnika, koniecznym jest załączenie stosownej informacji na temat otrzymanej, bądź nie pomocy publicznej.

W związku z powyższym ogłaszam nabór wniosków o udzielenie dotacji na zadanie polegające na „Unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łubniany – w roku 2020”.

Wnioski o udzielenie dotacji na zadania związane z usuwaniem wyrobów azbestowych należy składać w terminie od 10.03.2020 r. do 31.03.2020 r. w Urzędzie Gminy w Łubnianach, ul. Opolska 104, 46-024 Łubniany, pokój nr 4 lub 11 na formularzu wniosku, który można pobrać w Urzędzie Gminy w Łubnianach lub ze strony internetowej: www.lubniany.pl.

Do wniosku należy dołączyć:

Podmiot ubiegający się o dotację składa jeden egzemplarz papierowej wersji wniosku o udzielenie dotacji wraz z wymaganymi załącznikami.

Wnioski złożone po upływie wskazanego terminu nie podlegają procedurze oceny i będą zwracana Wnioskodawcy.

Dotacja będzie udzielana w formie bezgotówkowej, tj. poprzez sfinansowanie prac polegających na demontażu, zbieraniu, transporcie i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest.

            Złożone wnioski będą weryfikowane. O kolejności wyboru wniosku decydują kolejno następujące kryteria:

  1. Stopień pilności usunięcia wyrobów zawierających azbest zgodnie z „Oceną stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” sporządzoną zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. z 2004 r. Nr 71 poz. 649 ze zmianami) podczas inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Łubniany
  2. Data wpływu do Urzędu Gminy Łubniany kompletnego wniosku.

 

UWAGA!

Przedsięwzięcie realizowane będzie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Gminy Łubniany

O dofinansowanie zadania z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. W przypadku, gdy wniosek Gminy Łubniany nie zostanie zakwalifikowany do realizacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, zadanie nie będzie realizowane, a konkurs zostanie unieważniony.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Łubnianach – pokój 4 lub 11 albo pod numerem tel. 77 42 70 591 – sprawę prowadzi Marcin Włodarczyk Insp. ds. gospodarki odpadami komunalnymi.

Zastępca Wójta

Mariusz Piestrak

PDF  Zawiadomienie o naborze wniosków o udzielenie dotacji na usunięcie wyrobów azbestowych z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Łubniany - skan dokumentu

DOC  Wniosek o udzielenie dotacji na usunięcie azbestu - WZÓR

DOCX  Załącznik Nr 1 - Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością

DOC  Załącznik Nr 2 - Zgoda współwłaściciela nieruchomości na usunięcie azbestu - WZÓR

DOCX  Załącznik Nr 3 - Oświadczenie o nie prowadzeniu działalności

DOCX  Załącznik Nr 4 - Oświadczenie dot. pomocy de minimis

DOCX  Załącznik Nr 4a - Oświadczenie o pomocy de minimis PRZEDSIĘBIORCA- ilość

DOCX  Załącznik Nr 4b - Oświadczenie o pomocy de minimis w rolnictwie- ilość

PDF  Załącznik Nr 5 - WZÓR dla rolnictwa rybołówstwa

PDF  Załącznik Nr 5 - WZÓR dla przedsiębiorcy

DOCX  Załącznik Nr 6 - Oświadczenie dot. przypadku otrzymania pomocy de minimis

DOCX  Klauzula informacyjna - RODO

Wersja XML