Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

INFORMACJA DOT. UZYSKANEGO DOFINANSOWANIA Z WFOŚIGW W OPOLU NA USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST W 2019 ROKU

Wójt Gminy Łubniany Paweł Wąsiak informuje, że w ramach naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć zgodnych z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów azbestowych na terenie województwa opolskiego ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, Gmina Łubniany otrzymała na podstawie umowy Nr 136/2019/G-35/OZ-ZOA/D z dnia 29 października 2019 r. dotację na dofinansowanie zadania pn.: „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Łubniany w roku 2019”. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 73 894,39 zł. Kwota dotacji wyniosła 63 071,37  zł z czego kwota 28 861,00 zł pochodzi ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie, a kwota 34 210,37 zł pochodzi ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. Pozostała część została pokryta ze środków budżetu Gminy Łubniany (kwota 10 823,02 zł). W ramach zrealizowanego zadania usunięto wyroby zawierające azbest w ilości 82,46 Mg (6 343 m2 płyt azbestowo – cementowych falistych) z 15 posesji położonych na terenie gminy Łubniany.

Wersja XML