Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o naborze wniosków o udzielenie dotacji na usunięcie wyrobów azbestowych z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Łubniany - 2019

Łubniany, dnia 05.06.2019 r.

RG.6233.24.01.2019.KS

ZAWIADOMIENIE

o naborze wniosków o udzielenie dotacji na usunięcie wyrobów azbestowych z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Łubniany

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu pismem z dnia 04.06.2019 r. ogłosił konkursowy tryb naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć zgodnych z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie województwa opolskiego, w ramach którego Gmina Łubniany ma możliwość ubiegania się o środki finansowe na usuwanie wyrobów azbestowych z terenu nieruchomości znajdujących się na jej obszarze. W  związku z tym Gmina Łubniany planuje wystąpić o dofinansowanie zadania pod nazwą „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łubniany –  w roku 2019” w imieniu wszystkich zainteresowanych mieszkańców i przedsiębiorców, którzy użytkują na swojej posesji wyroby zawierające azbest i są ujęci w dokumentacji inwentaryzacyjnej Gminy Łubniany. Kosztami kwalifikowanymi zadania, tzn. takimi, na które można uzyskać dofinansowanie są koszty dotyczące prac: demontażu, transportu, zbierania i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest. Kwota dofinansowania zadania może stanowić do 100% całości tych kosztów. Koszty związane z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych leżą po stronie właściciela nieruchomości. W przypadku wniosku złożonego przez przedsiębiorcę/rolnika, koniecznym jest załączenie stosownej informacji na temat otrzymanej, bądź nie pomocy publicznej.

W związku z powyższym ogłaszam nabór wniosków o udzielenie dotacji na zadanie polegające na „Unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łubniany – w roku 2019”.

Wnioski o udzielenie dotacji na zadania związane z usuwaniem wyrobów azbestowych należy składać w terminie od 11.06.2019 r. do 19.06.2019 r. w Urzędzie Gminy w Łubnianach, ul. Opolska 104, 46-024 Łubniany, pokój nr 1 na formularzu wniosku, który można pobrać w Urzędzie Gminy w Łubnianach lub ze strony internetowej: www.lubniany.pl.

Do wniosku należy dołączyć:

Podmiot ubiegający się o dotację składa jeden egzemplarz papierowej wersji wniosku o udzielenie dotacji wraz z wymaganymi załącznikami.

Wnioski złożone po upływie wskazanego terminu nie podlegają procedurze oceny i będą zwracane Wnioskodawcy.

Dotacja będzie udzielana w formie bezgotówkowej, tj. poprzez sfinansowanie prac polegających na demontażu, zbieraniu, transporcie i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest.

Złożone wnioski będą weryfikowane. O kolejności wyboru wniosku decydują kolejno następujące kryteria:

  1. stopień pilności usunięcia wyrobów zawierających azbest zgodnie z „Oceną stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” sporządzoną zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71 poz. 649 z późn. zm.) podczas inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Łubniany,
  2. data wpływu do Urzędu Gminy Łubniany kompletnego wniosku.

UWAGA!

Przedsięwzięcie realizowane będzie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Gminy Łubniany o dofinansowanie zadania z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. W przypadku, gdy wniosek Gminy Łubniany nie zostanie zakwalifikowany do realizacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu,  zadanie nie będzie realizowane, a konkurs zostanie unieważniony.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Łubnianach – pokój nr 1 lub pod numerem tel. 77 42 70 591 – sprawę prowadzi Katarzyna Skowron Insp. ds. ochrony środowiska i leśnictwa.

Zastępca Wójta

Mariusz Piestrak

PDF  Zawiadomienie O naborze wniosków o udzielenie dotacji na usunięcie wyrobów azbestowych z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Łubniany - skan dokumentu

DOCWniosek o udzielenie dotacji na usunięcie azbestu - WZÓR

DOCXZałącznik Nr 1 - Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością

DOCZałącznik Nr 2 - Zgoda współwłaściciela nieruchomości na usunięcie azbestu - WZÓR

DOCXZałącznik Nr 3 - Oświadczenie o nie prowadzeniu działalności

DOCXZałącznik Nr 4 - Oświadczenie dot. pomocy de minimis

DOCXZałącznik Nr 4a - Oświadczenie o pomocy de minimis PRZEDSIĘBIORCA- ilość

DOCXZałącznik Nr 4b - Oświadczenie o pomocy de minimis w rolnictwie- ilość

PDFZałącznik Nr 5 - WZÓR dla rolnictwa rybołówstwa

PDFZałącznik Nr 5 - WZÓR dla przedsiębiorcy

DOCXZałącznik Nr 6 - Oświadczenie dot. przypadku otrzymania pomocy de minimis

DOCXKlauzula informacyjna - RODO
 

Wersja XML