Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Program dofinansowania kosztów inwestycji służących ochronie powietrza

W dniu 18 grudnia 2018 r. Rada Gminy Łubniany podjęła uchwałę nr III/10/18 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Łubniany na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska realizowanych na terenie Gminy Łubniany polegających na wymianie źródeł ogrzewania wpływających na redukcję niskiej emisji zanieczyszczeń na terenie Gminy Łubniany (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z dnia 28 grudnia 2018 r., poz. 3726).

W związku z podjętą uchwałą Wójt Gminy Łubniany Paweł Wąsiak informuje o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska realizowanych na terenie Gminy Łubniany polegających na wymianie źródeł ogrzewania lub instalacji kolektorów słonecznych lub pomp ciepła do podgrzewania wody użytkowej i/lub jako instalacji wspomagających system centralnego ogrzewania w lokalu lub budynku wpływających na redukcję niskiej emisji zanieczyszczeń na terenie Gminy Łubniany.

Ogólne zasady udzielania dotacji na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska realizowanych na terenie Gminy Łubniany

 1. Kto może ubiegać się o dotację?

O dotację mogą ubiegać się osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe, legitymujące się tytułem prawnym do nieruchomości/lokalu, wynikającym z prawa własności, współwłasności, prawa użytkowania wieczystego, planujące:

a) wymienić stare źródło ogrzewania w lokalu lub budynku oparte na paliwie stałym na źródło proekologiczne tj.:

1) ogrzewanie gazowe,

2) ogrzewanie elektryczne,

3) ogrzewanie olejowe,

4) montaż pompy ciepła,

5) montaż kotła spełniającego minimum standard emisyjny zgodny z 5 klasą - należy przez to rozumieć kocioł na paliwo stałe spełniający standard emisyjny zgodny z 5 klasą pod względem granicznych wartości emisji zanieczyszczeń normy PN-EN 303-5:2012 dla urządzeń z automatycznym sposobem zasilania paliwem, co potwierdza się zaświadczeniem wydanym przez jednostkę posiadającą w tym zakresie akredytację Polskiego Centrum Akredytacji lub innej jednostki akredytującej/certyfikującej w Europie, będącej sygnatariuszem wielostronnego porozumienia o wzajemnym uznawaniu akredytacji EA; kocioł nie może posiadać rusztu awaryjnego, ani możliwości jego zamontowania;

b) zainstalować kolektory słoneczne lub pompy ciepła do podgrzewania wody użytkowej i/lub jako instalacji wspomagających system centralnego ogrzewania w lokalu lub budynku. Dotacja nie dotyczy nieruchomości/lokalu posiadających już zainstalowany taki sam rodzaj odnawialnego źródła energii.

Dotacja może być udzielona tylko jeden raz dla danej nieruchomości/lokalu.

 1. Termin składania wniosków.

Nabór wniosków będzie odbywał się w trybie ciągłym.

 1. Wysokość dotacji.

Wnioskodawca może uzyskać dotację w wysokości do 3 000,00 zł, jednak nie więcej niż 50% kosztów całej inwestycji.

 1. Zakres dotacji.

Dotacją objęty będzie zakup i montaż fabrycznie nowych urządzeń i materiałów.

Dofinansowaniu nie podlegają:

Dotacja na ten sam cel nie może być łączona z innymi źródłami finansowania udzielonymi przez inne instytucje i programy służące ochronie powietrza.

 1. Kwalifikowanie wniosków do realizacji.

Wnioski o udzielenie dotacji będą rozpatrywane przez komisję powołaną Zarządzeniem nr 7/19 z dnia 14 stycznia 2019 r. Wójta Gminy Łubniany według kolejności złożenia kompletnych wniosków, do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel.

Wznowienie rozpatrywania wniosków może nastąpić w przypadku pojawienia się dodatkowych środków lub w przypadku rezygnacji z wykonywania inwestycji przez Wnioskodawców zakwalifikowanych do przyznania dofinansowania.

Niezrealizowane w danym roku wnioski zostaną rozpatrzone w pierwszej kolejności w roku następnym, jeżeli:

 1. Jak krok po kroku uzyskać dotację?
 1. Po spełnieniu wszystkich wymagań formalnych osoba fizyczna/wspólnota mieszkaniowa zamierzająca ubiegać się o dotację na dofinansowanie kosztów polegających na:

- wymianie starego źródła ogrzewania opartego na paliwie stałym na źródło proekologiczne w lokalu lub budynku składa wniosek o udzielenie dotacji zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 8/19 Wójta Gminy Łubniany z dnia 14.01.2019 r. wraz z następującymi załącznikami:

 1. Oświadczenie o własności do nieruchomości.
 2. Zgoda/-y współwłaścicieli nieruchomości na realizację inwestycji służącej ochronie środowiska wraz z upoważnieniem dla Wnioskodawcy do podpisania umowy dotacji z Gminą Łubniany w imieniu wszystkich współwłaścicieli nieruchomości (dotyczy nieruchomości, do których tytuł prawny posiadają dwie lub więcej osób).
 3. Zdjęcie planowanego do likwidacji źródła ciepła.
 4. Oświadczenie o niekorzystaniu z innych źródeł dofinansowania.

- instalacji kolektorów słonecznych lub pomp ciepła do podgrzewania wody użytkowej i/lub jako instalacji wspomagających system centralnego ogrzewania w lokalu lub budynku składa wniosek o udzielenie dotacji zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 8/19 Wójta Gminy Łubniany z dnia 14.01.2019 r. wraz z następującymi załącznikami:

 1. Oświadczenie o własności do nieruchomości.
 2. Zgoda/-y współwłaścicieli nieruchomości na realizację inwestycji służącej ochronie środowiska wraz z upoważnieniem dla Wnioskodawcy do podpisania umowy dotacji z Gminą Łubniany w imieniu wszystkich współwłaścicieli nieruchomości (dotyczy nieruchomości, do których tytuł prawny posiadają dwie lub więcej osób).
 3. Oświadczenie o niekorzystaniu z innych źródeł dofinansowania.
 1. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez Komisję powołaną Zarządzeniem nr 7/19 z dnia 14 stycznia 2019 r. Wójta Gminy Łubniany oceniającą wnioski następuje poinformowanie Wnioskodawcy o zakwalifikowaniu wniosku do dofinansowania.
 1. Wizja lokalna lokalu lub nieruchomości.
 1. Podpisanie umowy dotacji pomiędzy Beneficjentem a Gminą.
 1. Zakup i montaż fabrycznie nowych urządzeń i materiałów służących ochronie środowiska.
 1. Złożenie w terminie w terminie 30 dni od zakończenia zadania wniosku o przekazanie dotacji zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 8/19 Wójta Gminy Łubniany z dnia 14.01.2019 r. wraz z następującymi załącznikami:
 1. Kontrola lokalu lub budynku w celu sprawdzenia wykonania zadania.
 1. Rozliczenie i przekazanie dotacji na rachunek Beneficjenta, nastąpi w terminie 14 dni od daty sporządzenia protokołu odbioru wykonanego na podstawie rozliczenia końcowego zadania przez komisję powołaną Zarządzeniem nr 7/19 z dnia 14 stycznia 2019 r. Wójta Gminy Łubniany.

UWAGA!!!

Inwestycję służącą ochronie środowiska realizowaną na terenie Gminy Łubniany należy zakończyć i rozliczyć do końca roku, w którym podpisano umowę dotacji.

Załączniki:

PDF    UCHWAŁA Nr III/10/18 Rady Gminy Łubniany z dnia 18-12-2018 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Łubniany na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska realizowanych na terenie Gminy Łubniany polegający...

DOC1-wniosek-o-udzielenie-dotacji-zalacznik-nr-1-do-zarzadzenia-nr-8-19-wojta-gminy-lubniany-z-dnia-14012019r.doc

DOCX2. Oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do władania nieruchomością-lokalu

DOCX3-oswiadczenie-wspolwlasciciela-nieruchomosci-2.docx

DOCX4. Oświadczenie o braku korzystania z innych źródeł dofinansowania

DOC5-wniosek-o-udzielenie-dotacji-zalacznik-nr-2-do-zarzadzenia-nr-8-19-wojta-gminy-lubniany-z-dnia-14012019r.doc

DOC6-wniosek-o-przekazanie-dotacji-zalacznik-nr-3-do-zarzadzenia-nr-8-19-wojta-gminy-lubniany-z-dnia-14012019r.doc

Wersja XML

Gmina Łubniany
ul. Opolska 104
46-024 Łubniany
tel. +48 77 42 70 533
fax +48 77 42 15 024
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 8082589
w tym miesiącu: 33283
dzisiaj: 2324

Polityka prywatności
Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1