Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zimowe utrzymania dróg

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG NA TERENIE GMINY ŁUBNIANY – ZIMA 2018/2019

Na terenie  Gminy Łubniany znajdują się drogi gminne, powiatowe, wojewódzkie oraz krajowe.

Za odśnieżanie dróg gminnych odpowiada Urząd Gminy Łubniany tel.: (77) 42 70 593 w godz. 7:00 – 15:00, od godz. 15:00 – 7:00 tel.  604 94 86 44. 

Za odśnieżanie dróg powiatowych odpowiada Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu, 
Za utrzymanie dróg wojewódzkich odpowiada Zarząd Dróg Wojewódzkich – oddział Olesno.                 
Za odśnieżanie drogi krajowej odpowiada GDDKiA Oddział Opole.

Zestawienie dróg odśnieżanych przez Zarząd Dróg Powiatowych (Obwód Drogowy Kotórz Mały) odpowiedzialny Pan J. Halupczok tel.: (77) 421 20 91 lub 603 875 983:


-droga powiatowa nr 1703 Opole - Łubniany
ul. Opolska i Luboszycka w m. Kępa,
ul. Opolska w m. Luboszyce,
ul. Szeroka w m. Biadacz, ul. Opolska w m. Masów oraz ul. Opolska w m. Łubniany (na odcinku do skrzyżowania z droga wojewódzką)
- droga powiatowa nr 1729 Luboszyce - Zawada
ul. Piaskowa w m. Luboszyce

-droga powiatowa nr 1728 Luboszyce-Węgry
ul. Rolna w m. Luboszyce,
ul. Powstańców Śl. w m. Kolanowice

-droga powiatowa nr  1727 Łubniany - Kolanowice
ul. Kolanowska w m. Łubniany,
ul. Brzozowa w m. Kolanowice

- droga powiatowa nr  1765 Biadacz – Czarnowąsy

ul. Polna w m. Biadacz

- droga powiatowa nr  1726 Łubniany – Turawa

ul. Brzozowa w m. Łubniany

- droga powiatowa nr  1722 Łubniany – Zagwiździe

ul. Leśna w m. Dąbrówka Łubn.

- droga powiatowa nr  1743 Kobylno – do drogi krajowej

ul. Wiejska w m. Grabie,

ul. Wiejska w m. Kobylno

- droga powiatowa nr  1721 Brynica – Grabczok

ul. 1 Maja w m. Brynica

- droga powiatowa nr  1702 Brynica – Czarnowąsy

ul. Opolska w m. Brynica

- droga powiatowa nr  1704 Jełowa – Budkowice St.

ul. Nadleśna w m. Jełowa

- droga powiatowa nr  1710 przez m. Jełowa

ul. Wolności i Oleska w m. Jełowa

 

Zestawienie dróg odśnieżanych  przez Zarząd Dróg Wojewódzkich.:

-droga wojewódzka nr 461 Jełowa - Kup

ul. Dworcowa w m. Jełowa,
ul. Oleska w m. Dąbrówka Łubn.,
ul. Opolska i Brynicka w m. Łubniany,
ul. Łubniańska i Powstańców Śl. w m. Brynica

oddział w Oleśnie  tel.: 34 350 91 90  lub  504 029 645)

 

Zestawienie dróg odśnieżanych  przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu.:

- droga krajowa nr 45

ul. Oleska i Opolska w m. Jełowa 

rejon w Opolu tel. 77 47 46 769 lub 602 156 703

Zasady odśnieżania i usuwania śliskości zimowej dla dróg gminnych na terenie Gminy Łubniany

Zasady odśnieżania:
• Jeżeli grubość warstwy śniegu przekracza 5 cm lub powstają inne zjawiska powodujące śliskość, o rozpoczęciu akcji decyduje koordynator z ramienia Urzędu Gminy lub sołtys danej wsi powiadamiając wykonawcę zamówienia.
• Prowadzenie prac powinno być zgodne z obowiązującym na danej drodze lub ulicy kierunkiem ruchu.
• Śnieg należy usuwać z jezdni na pobocze. Zwały śnieżne utrudniające wjazd do posesji prywatnych usuwają właściciele posesji. Niedopuszczalne jest odkładanie śniegu z chodników na jezdnię.
• Należy stosować prędkość nośników w granicach 15 do 40km na godzinę.
• Parkingi, zatoki autobusowe i pętle autobusowe maja być odśnieżone na całej powierzchni.

 Zimowe utrzymanie dróg polega na łagodzeniu skutków zimy, a nie na ich zwalczaniu, gdyż opady śniegu i śliskość zimowa mają charakter żywiołowy i nieprzewidywalny. Apelujemy do kierowców i pieszych o szczególną ostrożność oraz dostosowanie szybkości i zachowań do istniejących warunków na drogach.

Odśnieżanie chodników: czyj obowiązek?

Zima jest okresem, który stwarza szereg problemów nie tylko służbom drogowym. Należy bowiem pamiętać, iż zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013  poz. 1399 z późn. zm) jednym z podstawowych obowiązków właścicieli nieruchomości jest uprzątnięcie błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń z położonych wzdłuż nieruchomości chodników.


Art. 5. 
1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez:

4)   uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych;

 Obowiązek ten ciąży w takim samym wymiarze na współwłaścicielach, użytkownikach wieczystych oraz jednostkach organizacyjnych i osobach posiadających nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, jak również na innych podmiotach władających nieruchomością.

W rozumieniu ustawy, chodnikiem jest wydzielona część drogi publicznej służąca dla ruchu pieszego, położona bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Należy jednak pamiętać, że obowiązek utrzymania w czystości dotyczy wyłącznie chodnika przylegającego bezpośrednio do nieruchomości. Nie dotyczy to zatem chodnika, na którym dopuszczalny jest płatny postój lub parkowanie pojazdów, ponieważ w takiej sytuacji obowiązki takie spoczywają na gminie, bądź też zarządcy drogi, w zależności od tego, kto pobiera opłatę z tego tytułu. Właściciel nie jest również zobowiązany do uprzątnięcia i pozbycia się błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń z przystanków, gdyż obowiązek ten spoczywa na przedsiębiorcach użytkujących tereny służące komunikacji publicznej.

Wersja XML