Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Infrastruktura

INFRASTRUKTURA DROGOWA :

System komunikacyjny gminy tworzy:

Układ kolejowy - trasy linii kolejowych 2-giej klasy:

Układ drogowy:

Tak więc powiązania komunikacyjne międzygminne, połączenia z siedzibą gminy, a także miastem wojewódzkim - Opolem są korzystne.

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Cały obszar gminy Łubniany jest zwodociągowany.

Gmina Łubniany jest zwodociągowana i skanalizowana. Instalacja do odprowadzania i utylizacji ścieków komunalnych obejmuje wszystkie tereny intensywnie zurbanizowane, oprócz terenów w miejscowości Dąbrówka Łubniańska, Kobylno i Grabie.

Stałe odpady można wywozić do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, który zlokalizowany jest w Masowie.

W gminie istnieje system melioracyjno-odwodnieniowy w postaci sieci rowów.

Przez teren gminy przebiegają tranzytowe linie elektroenergetyczne wn. 110 KV (Dobrzeń - Ozimek) oraz sieć niskich napięć. Główne zasilanie jest siecią średnią 15 KV wyprowadzonych z GZP Opole - Zakrzów i GPZ Bierdzany.

Teren gminy przecina gazociąg wysokiego ciśnienia (4,0 MPa) relacji Opole - Kępno.

Gmina jest całkowicie objęta siecią telefoniczną. Dodatkowo zlokalizowane są 3 wieże telekomunikacyjne - dwie w Łubnianach i jedna w Jełowej. Anteny przekaźnikowe telefonii komórkowej zlokalizowane są na wieżach kościelnych oraz na szkole w Biadaczu.

Wersja XML