Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o naborze wniosków o udzielenie dotacji na usunięcie wyrobów azbestowych z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Łubniany

Łubniany, dnia 02.02.2017 r.

RG.6233.1.01.2017.KS

 

ZAWIADOMIENIE

o naborze wniosków o udzielenie dotacji na usunięcie wyrobów azbestowych z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Łubniany

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu pismem z dnia 16.01.2017 r. ogłosił konkursowy tryb naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć zgodnych z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie województwa opolskiego, w ramach którego Gmina Łubniany ma możliwość ubiegania się o środki finansowe na usuwanie wyrobów azbestowych z terenu nieruchomości znajdujących się na jej obszarze. W  związku z tym Gmina Łubniany planuje wystąpić o dofinansowanie zadania pod nazwą „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łubniany – VIII nabór” w imieniu wszystkich zainteresowanych mieszkańców i przedsiębiorców, którzy użytkują na swojej posesji wyroby zawierające azbest i są ujęci w dokumentacji inwentaryzacyjnej Gminy Łubniany. Kosztami kwalifikowanymi zadania, tzn. takimi, na które można uzyskać dofinansowanie są koszty dotyczące prac: demontażu, transportu, zbierania i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest. Kwota dofinansowania zadania może stanowić do 100% całości tych kosztów (w tym 50% ze środków NFOŚiGW, 35% ze środków WFOŚiGW w Opolu oraz 15% z budżetu gminy). Koszty związane z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych leżą po stronie właściciela nieruchomości. W przypadku wniosku złożonego przez przedsiębiorcę, koniecznym jest załączenie stosownej informacji na temat otrzymanej, bądź nie pomocy publicznej.

W związku z powyższym ogłaszam nabór wniosków o udzielenie dotacji na zadanie polegające na „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łubniany – VIII nabór”.

Wnioski o udzielenie dotacji na zadania związane z usuwaniem wyrobów azbestowych należy składać w terminie od 03.02.2017 r. do 28.02.2017 r. w Urzędzie Gminy w Łubnianach, ul. Opolska 104, 46-024 Łubniany, pokój nr 1 na formularzu wniosku, który można pobrać w Urzędzie Gminy w Łubnianach lub ze strony internetowej: www.lubniany.pl.

Do wniosku należy dołączyć:

Podmiot ubiegający się o dotację składa jeden egzemplarz papierowej wersji wniosku o udzielenie dotacji wraz z wymaganymi załącznikami. W przypadku kserokopii dokumentów stanowiących załączniki do wniosku, wymagane jest oświadczenie wnioskodawcy, że kopie te są zgodne z oryginałem.

Wnioski złożone po upływie wskazanego terminu nie podlegają procedurze oceny i będą zwracane Wnioskodawcy.

Dotacja będzie udzielana w formie bezgotówkowej, tj. poprzez sfinansowanie prac polegających na demontażu, zbieraniu, transporcie i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest.

Złożone wnioski weryfikowane będą przez Komisję ds. oceny wniosków. O kolejności wyboru wniosku decydują kolejno następujące kryteria:

  1. stopień pilności usunięcia wyrobów zawierających azbest zgodnie z „Oceną stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” sporządzoną zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71 poz. 649 z późn. zm.) podczas inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Łubniany,
  2. data wpływu do Urzędu Gminy Łubniany kompletnego wniosku.

UWAGA!

Przedsięwzięcie realizowane będzie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Gminy Łubniany o dofinansowanie zadania z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. W przypadku, gdy wniosek Gminy Łubniany nie zostanie zakwalifikowany do realizacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu,  zadanie nie będzie realizowane, a konkurs zostanie unieważniony.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Łubnianach – pokój nr 1 lub pod numerem tel. 77 42 70 591 – sprawę prowadzi Katarzyna Skowron Insp. ds. ochrony środowiska, leśnictwa i gospodarki odpadami.

 

Wójt Gminy Łubniany

/-/ Krystian Baldy


PDFZawiadomienie o naborze wniosków o udzielenie dotacji na usunięcie wyrobów azbestowych z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Łubniany
PDFWniosek o udzielenie dotacji na usunięcie azbestu - WZÓR
DOCWniosek o udzielenie dotacji na usunięcie azbestu - WZÓR
PDFZgoda współwłaściciela nieruchomości na usunięcie azbestu - WZÓR
DOCZgoda współwłaściciela nieruchomości na usunięcie azbestu - WZÓR
PDFOświadczenie dot. uzyskania pomocy de minimis w rolnictwie
DOCOświadczenie dot. uzyskania pomocy de minimis w rolnictwie

Wersja XML