Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Referat Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska

REFERAT GOSPODARKI GRUNTAMI I OCHRONY ŚRODOWISKA
 
Gospodarka Gruntami
Urząd Gminy Łubniany, pokój nr 11. Telefon: 77 427 05 92

Załatwiane sprawy:

  1. Zbywanie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych gminy w drodze bezprzetargowej,
  2. Sprzedaż lokali komunalnych z zasobu mienia gminnego na rzecz ich najemców,
  3. Dzierżawa gruntów stanowiących własność gminy,
  4. Zbywanie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych w drodze przetargu,
  5. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości,
  6. Podział nieruchomości,
  7. Rozgraniczenie nieruchomości,
  8. Numeracja porządkowa.
  9. Potwierdzenie umów dzierżawy

Łowiectwo:

DOCWykaz kół łowieckich na terenie Gminy Łubniany

  1. Koło Łowieckie Nr 1 "HUBERTUS"
    • Informacja na temat prowadzenia ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym PDFInformacja
    • Mapa granic obwodu łowieckiego podlegającego pod koło łowieckie PDFMapa
  2. Koło Łowieckie Nr 5 "ODRA"
  3. Koło Łowieckie Nr 10 "SZARAK"
    • Mapa granic obwodu łowieckiego podlegającego pod koło łowieckie PDFMapa
    • Informacja na temat prowadzenia ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym oraz przedstawiciela wyznaczonego do szacowania szkód łowieckich PDFInformacja
    • Koło Łowieckie Nr 10 "SZARAK" przypomina, iż od dnia 01.07.2018 roku prowadzi Książkę Ewidencji na Polowaniu Indywidualnym w formie elektronicznej.
  4. Koło Łowieckie Nr 15 "DANIEL" 
    • Mapa granic obwodu łowieckiego podlegającego pod koło łowieckie PDFMapa
    • Przedstawiciel wyznaczony do szacowania szkód łowieckich PDFInformacja - przedstawiciel
    • Adres korespondencyjny, pod którym można złożyć wniosek o szacowanie szkód łowieckich PDFInformacja
    • Koło Łowieckie Nr 15 "DANIEL" informuje, iż prowadzi Książkę Ewidencji na Polowaniu Indywidualnym w formie elektronicznej - PDFInformacja
    • Harmonogram polowań zbiorowych Obwód łowiecki Nr. 34 Koła Łowieckiego nr 15 "Daniel" w Zagwiździu w sezonie 2020/2021 PDFHarmonogram
  5. Koło Łowieckie Nr 16 "KNIEJA" 
  6. OHZ „Kuźnice”
    • Mapa granic obwodu łowieckiego podlegającego pod Ośrodek Hodowli Zwierzyny PDFMapa
    • Pismo dotyczące zgłoszenia polowań zbiorowych w 2020 r. PDFPismo

Informacja - nowelizacja ustawy "Prawo Łowieckie" (Dz. U. z 2018 r. poz. 1507) - PDFInformacja

Rolnictwo:

Podstawa prawna:

Informacje:

Stosowanie nawozów naturalnych w rolnictwie powinno odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami w tej kwestii tj.:


Ochrona środowiska
Urząd Gminy Łubniany, pokój nr 1. Telefon: 77 427 05 91

Załatwiane sprawy:

  1. Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa - osoba fizyczna
  2. Wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów,
  3. Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia,
  4. Przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia na rzecz innego podmiotu,
  5. Zgłaszanie eksploatacji przydomowych oczyszczalni ścieków,
  6. Wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Gospodarka odpadowa
Urząd Gminy Łubniany, pokój nr 1. Telefon: 77 427 05 91

Załatwiane sprawy:

  1. Wpis do Rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Łubniany,
  2. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Działalność gospodarcza
Urząd Gminy Łubniany, pokój nr 5. Telefon: 77 427 05 94

Załatwiane sprawy:

  1. Przyjmowanie wniosków o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
  2. Przyjmowanie wniosków o zawieszenie/wznowienie wykonywania działalności gospodarczej,
  3. Przyjmowanie wniosków o wykreślenie wpisu z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
  4. Poświadczenie danych ze zbioru ewidencji działalności gospodarczej (dotyczy osób, które zakończyły prowadzenie działalności gospodarczej przed dniem 1 lipca 2011 r.),
  5. Wydawanie jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
  6. Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
  7. Spisywanie zeznań świadków w celu udokumentowania pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym.
  8. Wpis do ewidencji obiektów świadczących inne usługi hotelarskie, obiektu nie będącego obiektem hotelarskim (gospodarstwa agroturystyczne)

​Handel:


Działalność gospodarcza:

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej - www.ceidg.gov.pl


Ochrona zwierząt
Urząd Gminy Łubniany, pokój nr 24. Telefon: 77 427 05 91

Załatwiane sprawy:

  1. Uzyskiwanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną,
  2. Uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzetami.

Arkusze zgłoszeń dotyczące przypadkowego schwytania lub zabicia zwierząt chronionych:

Wersja XML