Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprzedaż lokali komunalnych z zasobu mienia gminnego na rzecz ich najemców

HERB

 Referat Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska

46-024  Łubniany,  ul. Opolska 104

telefon: 77/ 42-70-592    fax: 77/42-15-024

www.lubniany.pl    e-mail: geodezja@lubniany.pl

KARTA SPRAWY

SPRZEDAŻ LOKALI KOMUNALNYCH Z ZASOBU MIENIA GMINNEGO NA RZECZ ICH NAJEMCÓW

Miejsce

załatwienia sprawy

Pokój nr 11

Kto może załatwić sprawę?

Osoba spełniająca warunki art. 34 ust.1 pkt.3 Ugn.

Wymagane dokumenty

 1. Oświadczenie najemcy o chęci nabycia lokalu.
 2. Kserokopia umowy najmu na czas nieokreślony.
 3. Informacja o budynku i lokalu - sporządzana przez Referat ds. Budownictwa Gminy Łubniany. 

Załatwianie sprawy bez konieczności wizyty w urzędzie

Można udzielić pełnomocnictwa - pełnomocnictwo notarialne.

Opłaty

 1. Od wniosku nie pobiera się opłaty skarbowej.
 2. Nabywca ponosi koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży.

Termin załatwienia sprawy

 1. Sprawy z zakresu zbywania nieruchomości mają charakter cywilnoprawny.
 2. Obowiązujące przepisy nie przewidują wiążących terminów na załatwienie wniosków.

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.

Dodatkowe informacje Wnioski zawierające braki formalne, które mimo wezwania nie zostały uzupełnione w wyznaczonym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774).
 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1892).
 3. Uchwała Nr XXVII/146/09 w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność gminy oraz ich wydzierżawiania, wynajmowania użyczania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.
Wersja XML