Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

HERB

 REFERAT GOSPODARKI GRUNTAMI I OCHRONY ŚRODOWISKA

46-024  Łubniany,  ul. Opolska 104

telefon: 77/ 42-70-594    fax: 77/42-15-024

www.lubniany.pl    e-mail: handel@lubniany.pl

KARTA SPRAWY

WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Miejsce

załatwienia sprawy

Pokój nr 5

Kto może załatwić sprawę?

Osoba, która chce pozyskać jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych na naszym terenie.

Termin załatwienia sprawy

Sprawy załatwiane są bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia otrzymania wniosku. Zezwolenie wydawane jest po uzyskaniu pozytywnej opinii gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych o zgodności lokalizacji punku sprzedaży z uchwałami rady gminy. Komisja obowiązana jest wyrazić opinię niezwłocznie ,nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia jej żądania.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie  zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wraz z załącznikami;
 • dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych;
 • pisemną zgodę właściciela , użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym;
 • decyzja właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu  zakładu.

Wniosek może być sporządzony samodzielnie lub przy wykorzystaniu formularza dostępnego w Referacie Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska (parter pok. nr 5).

Opłaty

Opłaty podstawowe za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą;

 1. 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa;
 2. 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5 do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa
 3. 2.100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.


Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia, do 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży  poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim. Wartość sprzedaży należy obliczyć oddzielnie dla każdego rodzaju napojów alkoholowych.

Przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży  napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła;

 1. 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa – wnosi opłatę w wysokości  1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim;
 2. 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu( z wyjątkiem piwa) – wnosi opłatę w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim;
 3. 77.000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu – wnosi opłatę w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

Przedsiębiorcy rozpoczynający działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych oraz ci, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła powyższych wartości, wnoszą opłatę w wysokości podstawowej.

 

Opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia,31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego .W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności , opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

Opłatę należy uiścić w kasie tut. Urzędu (I piętro) lub na  rachunek bankowy Gminy Łubniany;

BS Łubniany Nr 28 8897 0004 2001 0257 0002

Załatwianie sprawy bez konieczności wizyty w urzędzie

Można udzielić pełnomocnictwa - pełnomocnictwo pisemne.

Tryb odwoławczy

W przypadku otrzymania decyzji o odmowie zezwolenia , od decyzji przysługuje odwołanie.

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Wójta Gminy Łubniany. Odwołanie należy składać w Referacie Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska (parter pok. nr 5) lub w Sekretariacie (I piętro) tut. Urzędu.

Dodatkowe informacje

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży wydaje się na czas oznaczony nie krótszy niż 2 lata, a w przypadku  sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży nie krótszy niż 4 lata.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1356).
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267).
 • Uchwała Nr XXI/147/12 Rady Gminy Łubniany z dnia 29 października 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/141/12 z dnia 18 września 2012 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr VI/38//03 z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 4,5%, z wyjątkiem piwa, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Łubniany.
Wersja XML