Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Program dofinansowania przydomowych oczyszczalni ścieków

DOFINANSOWANIE KOSZTÓW BUDOWY

PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

W dniu 30 marca 2015 r. Rada Gminy Łubniany podjęła uchwałę nr VI/44/15 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Łubniany na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska realizowanych na terenie gminy Łubniany polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z dnia 7 kwietnia 2015 r., poz. 876).

W związku z podjętą uchwałą Wójt Gminy Łubniany informuje o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

Ogólne zasady udzielania dotacji na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

 1. Kto może ubiegać się o dotację?

O dotację mogą ubiegać się osoby fizyczne wytwarzające ścieki bytowe, zamieszkałe na terenie gminy Łubniany i posiadające tytuł prawny do nieruchomości, na której będzie zlokalizowana przydomowa oczyszczalnia ścieków.

Ponadto dotacją mogą być objęte wyłącznie przydomowe oczyszczalnie ścieków zlokalizowane na nieruchomościach położonych poza obszarami aglomeracji wyznaczonymi na terenie gminy Łubniany zgodnie z art. 86 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 ze zmianami), na których jednocześnie plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje możliwość budowy tego typu instalacji. Poza granicami aglomeracji znajdują się między innymi:

Dokładne granice aglomeracji i tym samym możliwość uzyskania dotacji należy zweryfikować w Urzędzie Gminy w Łubnianach.

Dotacja może być udzielona tylko jeden raz dla danej nieruchomości.

 1. Termin składania wniosków.

Nabór wniosków będzie odbywał się w trybie ciągłym.

 1. Wysokość dotacji.

Wnioskodawca może uzyskać dotację po zrealizowaniu przydomowej oczyszczalni ścieków w wysokości do 4 000,00 zł, jednak nie więcej niż 50% kosztów całej inwestycji.

 1. Zakres dotacji.

Dotacją objęty będzie zakup i montaż fabrycznie nowych instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków.

Dofinansowaniu nie podlegają:

 1. Kwalifikowanie wniosków do realizacji.

Wnioski o udzielenie dotacji będą rozpatrywane przez komisję powołaną Zarządzeniem Wójta Gminy Łubniany według kolejności złożenia kompletnych wniosków, do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel.

Wznowienie rozpatrywania wniosków może nastąpić w przypadku pojawienia się dodatkowych środków lub w przypadku rezygnacji z wykonywania inwestycji przez Wnioskodawców zakwalifikowanych do przyznania dofinansowania.

Niezrealizowane w danym roku wnioski zostaną rozpatrzone w pierwszej kolejności w roku następnym, jeżeli:

 1. Jak krok po kroku uzyskać dotację?

Po spełnieniu wszystkich wymagań formalnych osoba fizyczna zamierzająca ubiegać się o dotację na dofinansowanie kosztów budowy przydomowej oczyszczalni ścieków powinna postępować według następującej kolejności:

 1. Złożenie wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenie zamiaru budowy przydomowej oczyszczalni ścieków w Starostwie Powiatowym w Opolu,
 2. Złożenie wniosku o udzielenie dotacji zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 53/2018 Wójta Gminy Łubniany z dnia 07.06.2018 r. wraz z następującymi załącznikami:
 1. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez Komisję oceniającą wnioski następuje poinformowanie Wnioskodawcy o zakwalifikowaniu wniosku do dofinansowania.
 2. Podpisanie umowy dotacji pomiędzy Beneficjentem a Gminą.
 3. Zakup i montaż przydomowej oczyszczalni ścieków.
 4. Złożenie w terminie 14 dni od zakończenia budowy przydomowej oczyszczalni ścieków wniosku o przekazanie dotacji zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 53/2018 Wójta Gminy Łubniany z dnia 07.06.2018 r. wraz z następującymi załącznikami:*
 1. Rozliczenie i przekazanie dotacji na rachunek Beneficjenta, które nastąpi w terminie 21 dni od daty złożenia kompletnego wniosku.

* - po złożeniu wniosku o przekazanie dotacji może zostać przeprowadzona kontrola wykonania przydomowej oczyszczalni ścieków przez przedstawicieli Urzędu Gminy w Łubnianach.

 

UWAGA!!!

Inwestycję związaną z budową przydomowej oczyszczalni ścieków należy zakończyć i rozliczyć do końca roku, w którym podpisano umowę dotacji.

ZAŁĄCZNIKI:

PDFUCHWAŁA - Regulamin udzielania dotacji do przydomowych oczyszczalni ścieków.pdf (269,54KB)

DOC1-wniosek-o-udzielenie-dotacji-do-przydomowej-oczyszczalni-sciekow.doc (67,50KB)

DOCX2-oswiadczenie-wspolwlasciciela-nieruchomosci-2.docx (35,65KB)

DOCX3. Oświadczenie o braku sprzeciwu Starosty Opolskiego.docx (24,54KB)

DOC4-wniosek-o-przekazanie-dotacji-do-przydomowej-oczyszczalni-sciekow.doc (57,00KB)

DOC5-wzor-umowy-dotacji-na-budowe-przydomowej-oczyszczalni-sciekow.doc (38,50KB)

DOC6. Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków.doc (63,50KB)
 

Propozycja dofinansowania poprzez kredyt w Banku Ochrony Środowiska:

PDFOferta Banku BOŚ.pdf (188,74KB)

Wersja XML